Indlæser
Alle priser er inklusiv fragt i hele landet, dog kun på brofaste øer

Persondata

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1


SATdanmark

Salgs- og leveringsbetingelse 

 

1. Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

2. Tilbud

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver SATdanmark tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til SATdanmark senest 4 uger fra tilbuddets dato.

 

3. Mellemsalg

Indtil købers accept er kommet frem til SATdanmark, er SATdanmark berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. SATdanmark skal efter acceptens fremkomst til SATdanmark uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

 

4. Pris

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for SATdanmark som følge af ændringer i valu­takurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

 

5. Betaling

5.1.   Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste ret­tidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

5.2.   Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (for­dringshavermora), er køber - med mindre SATdanmark skriftligt med­deler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til SATdanmark, som om levering var sket til aftalt tid.

5.3.   Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er SATdanmark berettiget til at be­regne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med Nationalbankens officielt fastsatte udlånsrente plus 7 %.

5.4.   Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på SATdanmark, som ikke er skriftligt anerkendt af SATdanmark, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfor­dringer af nogen art.

5.5.   Kreditkort. Ved betaling med kreditkort, fratrækkes beløbet ikke kundens konto før den bestilte vare forlader vores lager.

 

6. Ejendomsforbehold

6.1.   SATdanmark forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til SATdanmark eller til den, han har tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 15.

6.2.   Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

6.3.   Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

 

7. Levering

7.1    Levering sker fra SATdanmarks adresse, uanset om SATdanmark ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

7.2.   Leveringstiden er fastsat af SATdanmark efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsæt­telse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af SATdanmarks forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for SATdanmark.

7.3.   Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at SATdanmark er i en situation som angivet i pkt. 12.3., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til an­svarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

  1. SATdanmark skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i

     

8. Emballage

8.1.   Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.

8.2.   Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

 

9. Produktinformation

Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af SATdanmark for eller ef­ter aftalens indgåelse, forbliver SATdanmarks ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

 

10. Produktændringer

SATdanmark forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

 

11. Mangler og reklamation

11.1.Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

11.2.Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give SATdanmark skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

11.3.Efter SATdanmarks valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.

11.4.Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 11.3. ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser beretti­get til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

11.5.Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for SATdanmark, kan han ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 11.3., påtager SATdanmark sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at SATdanmarks mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.

11.6.Forandring af eller indgreb i det solgte uden SATdanmarks skriftlige samtykke fritager SATdanmark for enhver forpligtelse.

 

12. Ansvarsbegrænsning

12.1  Eterstatningskrav overfor SATdanmark kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

12.2.SATdanmark hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

12.3  Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for SATdanmark, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun an­svarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

12.4.Det påhviler SATdanmark uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.12.3.

 

13. Returnering

13.1.Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

13.2.I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til SATdanmark med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til SATdanmark i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang SATdanmark påføres forsendelsesomkostninger m.v., er SATdanmark beretti­get til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i kø­bers eventuelle krav mod SATdanmark. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos SATdanmark.

 

14. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler. er SATdanmark ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

15. Transport af rettigheder og pligter

SATdanmark er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

 

16. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne kan afgøres ved domstolene efter dansk ret.

Nyheder
Profsafe nøgleskab med 364 nøglekroge

Profsafe nøgleskab med 364 nøglekroge

DKK 13.125,00

Mere
Multi-Cash Selv-Service maskine

Multi-Cash Selv-Service maskine

Mere
Evision SD Seddeltester DANSK DESIGN

Evision SD Seddeltester DANSK DESIGN

DKK 1.312,50

Mere